català
català
Materials
La llarga experiència que tenim en el sector ens ha anat donant el suficient coneixement tècnic i pràctic per poder utilitzar i recomanar cadascún dels materials amb que treballem, en funció de les necessitats dels nostres clients. A Metàl·lics Cabratosa primem la qualitat dels nostres treballs i per això estem sempre a la vanguardia de totes les novetats dels materials amb els que treballem.


aluminio1. ALUMINI: Per què hi ha condensació a les finestres?
Un dels principals motius pels quals es pot produir condensació a les finestres, sol ser perquè els perfils no presenten ruptura de pont tèrmic, és a dir, no tenen cap element aïllant en l’interior dels perfils que separin la part exterior (fora) de la interior (casa – vivenda) i això provoca que si la temperatura a fora de la vivenda es molt baixa i la de l’interior alta, es produeix un diferencial tèrmic important sobre el perfil d’alumini per la part de dintre que fa que el vapor d’aire de la sala condensi sobre el perfil degut a la diferencia tèrmica (Gradient tèrmic). Però aquest no és l’únic motiu que pot fer que condensin les finestres, ja que es pot tenir ruptura de pont tèrmic als perfils i tenir col·locats vidres de doble envidrament (vidres de cambra) i en aquest cas la finestra ens farà d’indicador que hi ha massa humitat a l’habitatge degut a la manca de ventilació o bé a transmissions d’humitats per parets, coberta o terra.


PVC2. PVC: Si tinc una vivenda a prop del mar, és aconsellable utilitzar fusteria de PVC?
Les finestres de PVC són susceptibles a patir poques corrosions provocades per agents com la salinitat en les zones costaneres ja que la seva composició química afavoreix que no sigui modificada. Segons les necessitats tècniques de les obertures que tinguem, optarem per la utilització de tancaments de PVC, alumini i/o acer.
FERRO
3. ACER: Quina diferència hi ha entre ferro i acer? 
La diferència principal es troba en el percentatge de carboni: l'acer és ferro amb un % de carboni d'entre el 0,03% i el 1,76%, a partir d'aquest percentatge es consideren altres aliatges amb ferro. Cal destacar que l'acer té diferents constituents segons la seva temperatura, concretament, de major a menor duresa, perlita, cementita i ferrita, a més de la austenita. L'acer conserva les característiques metàl·liques del ferro en estat pur, però l'addició de carboni i d'altres elements tant metàl·lics com no, millora les seves propietats fisicoquímiques.
inox4. ACER INOXIDABLE: Com puc diferenciar l’acer inoxidable d’un altre acer?
Una manera ràpida d’identificar l’acer inoxidable es mitjançant un iman, ja que ha diferencia de l’acer, l’acer inoxidable no
s’imanta.CORTEN5. ACER CORTEN:  Què s’ha de fer perquè l’acer corten no embruti el terra o el que té al seu voltant?
Per norma general, i si s’ha produït una bona i controlada oxidació de l’acer corten, aquest no hauria de “regalimar” ni embrutir. En general, els acers resistents a la intempèrie s'utilitzen sense protecció ni recobriment. No obstant això, en superfícies en les que pot acumular la humitat, elements submergits o enterrats, parts encastades o embegudes en formigó, a terra o grava, és aconsellable l'apliació d'una imprimació antioxidant de bona qualitat sobre la superfície ben neta. També en superfícies superposades, si l'aigua flueix, per acció de la capil·laritat, es podria introduir a la junta i produir corrosió pel que també han de ser protegides. La imprimació pot ser del mateix tipus que les utilitzades en els acers al carboni, sent aplicada fins a uns 10 cm per sobre de la part encastada.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vols disposar d'informació Tècnica Ampliada sobre els MATERIALS que utilitzem: 
alt Descarregar arxiu


atencio_client ATENCIÓ AL CLIENT
972 232 404
Vol rebre una atenció
personalitzada i
professional?


metallics@cabratosa.com
atencio_client PRESSUPOSTOS
Consulti i demani
una valoració sense
cap compromís


comercial@cabratosa.com
atencio_client SERVEI POSTVENDA
Aportem solucions
integrals
amb el
millor servei


metallics@cabratosa.com
Can Pau Birol 42 , 17005 Girona · T 972 23 24 04 · F 972 23 42 57 · metallics@cabratosa.com · AVÍS LEGAL